Residència Sant Jaume en Blanes

Dades técniques

Nivell d’intervenció: Projecte Bàsic, d’Execució i Direcció d’Obra.
Promotor: Patronat Asil Sant Jaume. ICASS.
Localitat: Girona
Any projecte: 1990
Període de construcció: 1992 – 1995
Superfície total construïda: 5.499 m²
Pressupost: 4.325.458,91 €
Empresa constructora: OCP CONSTRUCCIONES, S.A.
Altres tècnics:

  • Col·laboració amb *
  • Josep M. Oller, aparellador.
  • Jaume Gustems, enginyer. Càlcul d’instal.lacions.
  • Robert Brufau, arquitecte. Càlcul d’estructures.
Descripció

La disposició en el lloc de l’edifici és deguda a les seves característiques de referència, al nucli urbà i a l’edifici existent on s’acobla mitjançant la presència d’un gran contenidor paralepèdic en forma de “L”, que fa que el model adoptat, tingui que participar continuament de les directrius dimanants del mateix model, sistema estructural, textura de materials a emprar, compacitat, relació interior-exterior establerta, etc…

El compliment d’aquest programa s’ha basat en els següents aspectes:

– Enderroc de totes aquelles edificacions annexes a l’edifici principal, donat el seu caràcter residual.

– Aprofitament de tot l’espai de l’edifici existent com àrea de direcció i administració.

– Establiment d’una relació espacial i d’usos mitjançant la connexió de l’edifici actual i l’edifici nou.

– Adequació dels espais interiors que relacionen les diferents àrees del centre adequant la seva lectura a les particularitats tipològiques del nou volum.

– Un sistema de comunicació i distribució que diferencia en primer lloc les activitats de l’àrea de serveis i per un altre costat, facilita la fluïdesa de connexió entre aquesta i la situació dels dormitoris i sales d’estar.